Select Language: English | Български

Инвестиционни проекти
Имоти по тип

Земи по тип

Имоти по държави

Информация


Партньори

Член на:


Лицензирано оценяване

Лицензираното оценяване позволява изготвяне на обективно мнение като трета страна. Безпристрастността е от огромно значение както за нашите клиенти, така и за нас. Тя предопределя и безрезервното приемане на оценките на „ТРИАДА” от съдебни и регулаторни органи, финансови институции, банки, управителни съвети и акционери.

Агенция „ТРИАДА” има установени трайни контакти и работи с много банки, към които прави експертни оценки, някои от тях са: АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД; АЛФАБАНК БЪЛГАРИЯ АД; ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД; БАНКА ДСК АД; СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД; ЕМПОРИКИ БАНК; МКБ ЮНИОНБАНК АД; ОББ АД; ПИРЕОС БАНК; EFG PROPERTY SERVICES; СИБАНК АД; РАЙФАЙЗЕН СЕРВИСИС АД; ТОКУДА БАНК и други. Работи с тясно сътрудничество със застрахователни компании, държавни институции, големи корпоративни фирми и др.

Услугата лицензирани оценки включва:
- експертни оценки на имущество, служещо за обезпечение по ипотечни кредити на физически лица и корпоративни клиенти на Банките.
- извършва управление на недвижимите имоти в съответствие със заложените в експертната оценка показатели.